Onze Leerlingenzorg

Passend Onderwijs

Op 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs van kracht gegaan. Kernpunten uit deze nieuwe wet zijn dat:

 • reguliere en speciale scholen op het gebied van ondersteuning aan leerlingen 
  samenwerken;
 • scholen zorgplicht hebben (de school waar de leerling schriftelijk is aangemeld dient 
  te zorgen voor een passende plek);
 • scholen en gemeenten/jeugdhulpverlening werken samen aan de integrale 
  ondersteuning aan leerlingen vanuit onderwijs en zorg;
 • er minder regelgeving vanuit Den Haag komt, maar dat we meer in de eigen regio kunnen regelen.

Samenwerkingsverband PO Fryslân

Passend onderwijs geeft iedere leerling de kans op een onderwijs en ontwikkelarrangement die aansluit op de onderwijs en ontwikkelbehoefte van de leerling. Het onderwijs is zo thuis nabij mogelijk. Het samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Fryslân regelt via de Commissie van Advies de (toeleiding naar) toelaatbaarheidsverklaring voor cluster 3 en 4. Daarnaast zorgt het samenwerkingsverband ervoor, als ontvanger van ondersteuningsmiddelen, dat deze middelen verdeeld worden onder schoolbesturen zodat de schoolbesturen maximaal in staat worden gesteld om:

 • De extra onderwijsondersteuning te realiseren in het primair onderwijs.
 • Leerlingen met een extra onderwijsbehoefte door te verwijzen naar het Speciaal Basis
 • Onderwijs of speciaal onderwijs voor cluster 3 en 4, indien het ondersteuningsaanbod in een reguliere school ontoereikend is voor de onderwijsbehoefte van de betreffende leerling.
 • Thuiszitters succesvol te laten terugkeren in het onderwijs en beleid te ontwikkelen om te voorkomen dat er thuiszitters ontstaan.
 • Er een dekkend en passend aanbod is voor alle leerlingen in Friesland.

Met ingang van het passend onderwijs heeft ROOBOL, samen met drie andere besturen in de regio, het expertisecentrum netwerk “ De Wâlden” ingericht. Trajecten voor extra arrangementen worden via het netwerk “De Wâlden” aangevraagd. Het netwerk heeft een adviserende rol. Daarnaast kan het netwerk “De Walden” ingezet worden om extra ondersteuning en expertise te bieden op de scholen in het kader van passend onderwijs. Om alle kinderen zo passend mogelijk onderwijs te bieden, wordt gezocht naar mogelijkheden. Dit houdt in dat er met verschillende instanties wordt samengewerkt.

Leerlingzorg op de Balkwar

De school houdt een leerlingenadministratie bij en een dossier van uw kind waar onder meer de volgende zaken zijn opgenomen:

 • Teambesprekingen over uw kind;
 • Notities over gesprekken met ouders/verzorgers;
 • Verslagen van onderzoeken, indien gedaan;
 • Toets- en rapportgegevens;
 • Eventuele handelingsplannen en de evaluaties ervan;
 • Schriftelijke observaties van leerkrachten over de sociaal emotionele ontwikkeling van uw kind;
 • De werkhouding en taakaanpak van uw kind.

De scholen van ROOBOL houden de gegevens bij in het elektronisch systeem ParnasSys. Het leerlingendossier is strikt vertrouwelijk en is niet openbaar toegankelijk. Ouders hebben recht om het dossier in te kijken. Hiervoor kunt u een afspraak maken met de directeur van de school of de intern begeleider. Het kan zijn dat de school het dossier aan derden wil laten zien b.v. aan de schoolbegeleidingsdienst. Dit doen zij alleen als u daarvoor toestemming geeft.