Schoolplan

Elke school in Nederland werkt vanuit bepaalde uitgangspunten, is op een eigen manier georganiseerd en geeft zelf vorm aan de inhoud van het onderwijs. Deze en nog meer zaken worden vastgelegd in het schoolplan. 

De inhoud van het schoolplan ligt vast in de wet. Elke school moet eens in de vier jaar een schoolplan opstellen. Alle basisscholen moeten op 1 augustus 2015 een nieuw schoolplan hebben die vervolgens tot 31 juli 2019 leidend is. Op grond van WMS artikel 10 sub b heeft de MR een instemmingsbevoegdheid bij het schoolplan.

Wat staat er in het schoolplan?

De basis van het schoolplan wordt gevormd door een beschrijving van het beleid dat ten grondslag ligt aan de kwaliteit van het onderwijs. Dit wordt onder andere uitgewerkt in het onderwijskundig beleid, het personeelsbeleid en het beleid met betrekking tot de bewaking en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs.

Bij het onderwijskundig beleid gaat het bijvoorbeeld over de gehanteerde methoden en ontwikkelingsmaterialen, en de manier waarop de school tegemoet komt aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Bij het personeelsbeleid gaat het onder meer om nascholing, begeleiding en verdeling van de taken en werkzaamheden over het personeel. De interne kwaliteitszorg is de systematiek waarmee scholen zelf de kwaliteit van hun opbrengsten en de inrichting van het onderwijsleerproces vaststellen, bewaken, verbeteren en waarborgen. Het gaat dan onder meer over het verzamelen van gegevens over de kwaliteit van het onderwijs door de leerresultaten (bijvoorbeeld door middel van een leerlingvolgsysteem) in kaart te brengen. Een andere manier is door ouders en leerlingen te enquêteren over de sterke en zwakke plekken in het onderwijs. Maar het gaat ook en vooral om een beschrijving van de maatregelen die de school neemt om de kwaliteit te verbeteren.

In het schoolplan voor het basisonderwijs moet verder worden vermeld hoe de school omgaat met sponsoring. Het gaat daarbij om het aanvaarden van materiële of financiële bijdragen met daaraan gekoppeld een aantal verplichtingen. Zeker als de leerlingen met de gevolgen van deze verplichtingen worden geconfronteerd, tijdens de lessen of tijdens het overblijven, moet daarover een heldere visie in het schoolplan worden opgenomen . 
Voor het openbaar onderwijs moet in het schoolplan ook worden aangegeven hoe invulling wordt gegeven aan het openbare karakter van een school. 

Functie schoolplan

Het schoolplan is een hulpmiddel voor de school om zich intern en extern te verantwoorden. De interne verantwoording is dan bijvoorbeeld naar de ouders van de kinderen op school, de externe verantwoording bijvoorbeeld naar de inspectie van het onderwijs. Het schoolplan vormt samen met de schoolgids en de klachtenregeling het kwaliteitsbeleid van de school.

 

Een volledig exemplaar van het schoolplan kunt u downloaden door op de link hiernaast te klikken.