De Klachtenregeling

In het kader van de uitvoering van de kwaliteitswet hanteert Roobol een algemene klachtenregeling. Ouders en leerlingen kunnen klachten indienen over gedragingen en beslissingen of het nalaten daarvan van het bevoegd gezag en het personeel.

Gedragslijn

De gedragslijn bij een klacht is als volgt:
Indien de klacht direct met uw kind te maken heeft, neemt u in eerste instantie contact op met de leerkracht. Afhankelijk van de aard van de klacht kunt u ook terecht bij de schoolleider of een van onze interne contactpersonen. Deze zijn aangesteld om er zorg voor te dragen dat klachten van ouders of kinderen altijd serieus worden genomen en op een passende manier worden aangepakt.

Interne contactpersoon

Elke ouder of kind kan een beroep op de interne contactpersoon doen als er problemen zijn waar u of uw kind niet met iedereen over durft te praten of wil praten. Deze problemen kunnen te maken hebben met machtsmisbruik, zoals seksuele intimidatie, pesten, mishandeling, discriminatie, onheuse bejegening, fysiek geweld en inbreuk op de privacy, maar ook met de didactische, pedagogische en/ of organisatorische aanpak van uw kind of de groep waar uw kind in zit.

Het gesprek met de interne contactpersoon wordt vertrouwelijk behandeld en er worden geen stappen gezet zonder uw toestemming. In het overleg met de interne contactpersoon wordt gekeken wie er moet worden ingeschakeld om tot de best mogelijke oplossing te komen. 

De stappen zijn:

 1. In gesprek met de leerkracht
  Is er op school of in de klas van uw kind iets vervelends gebeurd, dan bespreekt u dit met de betreffende leerkracht. Zeggen wat u op uw hart hebt, kan al enorm opluchten. Indien nodig maakt u gezamenlijk afspraken over een oplossing of verbetering(straject).
 2. De schooldirecteur als bemiddelaar
  Komt u er niet uit met de leerkracht, dan wordt de schooldirecteur bij uw klacht betrokken. Deze treedt op als bemiddelaar tussen u en de leerkracht.
 3. Schoolbrede klachten
  Is er een schoolbrede klacht, dan kunt u zich direct wenden tot de schooldirecteur. Komt u er ook met de schooldirecteur niet uit, dan kunt u zich wenden tot het bevoegd gezag van ROOBOL.
 4. Vertrouwenspersoon ROOBOL
  Een klacht bespreken met een vertrouwenspersoon van ROOBOL is ook mogelijk. Deze biedt een luisterend oor en kan helpen de goede weg te vinden voor uw klacht.

De interne contactpersonen bij ons op school is:
Arnold van der Velde  te bereiken op: 0512331818

Ook is het mogelijk dat u of uw kind zich direct wendt tot één van de externe vertrouwenspersonen.
De externe vertrouwenspersoon mevrouw Adriaentsje Tadema kunt u bereiken via:

GGD Fryslân
Harlingertrekweg 58
Postbus 612
8901 BK Leeuwarden
telefoon: 088-2299887


Externe procedure

Is het onverhoopt niet gelukt de klacht op te lossen binnen ROOBOL, dan kunt u een klacht indienen bij de externe klachtencommissie. ROOBOL is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie (LKC) van Stichting Onderwijsgeschillen www.onderwijsgeschillen.nl

Landelijke Klachtencommissie (LKC)
Postbus 85191
3508 AD UTRECHT,
Telefoon: 030-2809590 
E-mail: info@onderwijsgeschillen.nl.


Op de website www.onderwijsgeschillen.nl is meer informatie te vinden over klachtbehandeling.