Stichting Roobol

Samen het beste uit kinderen halen

Samen het beste uit kinderen halen: het lijkt een open deur. In de dagelijkse onderwijspraktijk blijkt het echter best lastig om het beste uit alle kinderen te halen. Ieder kind is verschillend en vraagt daarom om een eigen aanpak. Daarnaast stellen de verschillende stakeholders, zoals de onderwijsinspectie, de ouders en de overheid, telkens nieuwe en hoge eisen aan het onderwijs.Daarnaast moet het onderwijs ook nog eens aansluiten bij de maatschappij van morgen, waarvan het nog de vraag is hoe die er uit zal gaan zien. De wereld staat voor een transitie. Met slechts een paar voorbeelden proberen we te schetsen waarmee wij rekening moeten houden bij het vormgeven van ons onderwijs. Ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid en energie maken dat de nieuwe generatie volwassenen keuzes moeten maken. En wat te denken van stappen die gezet zijn en worden op het gebied van bijvoorbeeld nanotechnologie, gezondheidszorg en kunstmatige intelligentie? Of de bevolkingsgroei en migratie van andere culturen in onze maatschappij en wat dit vraagt aan vaardigheden van onze kinderen?

Wij gaan met zijn allen (ouders, collega’s en onze leerlingen) de uitdaging met veel passie aan. We gaan samen het beste uit kinderen halen zodat ze zijn toegerust voor de maatschappij van de toekomst. Dit gaan we doen door onderwijs te bieden dat:

  • Toekomstgericht is. We zijn voortdurend met elkaar in gesprek over de maatschappij van de toekomst: aandacht voor ondernemerschap bij scholen en leerlingen.
  • Ondernemend is. De scholen zijn extern gericht. De 'echte' wereld wordt in de school gehaald en het onderwijs vindt ook in de 'echte' wereld plaats.
  • Kleurrijk is. Scholen hebben hun eigen kleur en fleur. Het zijn inspirerende plekken waar onderwijs en plezier hand in hand gaan. Kleurrijk betekent ook dat iedereen verschillend is en mag zijn: in opvatting, overtuiging, geloof, cultuur, opvoeding, mening, achtergrond, enzovoort.
  • Open en respectvol is. Binnen ROOBOL zijn we open en respectvol naar elkaar. We werken niet met verborgen agenda's. Alles wat we doen staat in het teken van de missie en de visie. We behandelen elkaar zoals we zelf behandeld willen worden.
  • Vertrouwen geeft. We geven vertrouwen aan onze kinderen, ouders en als collega's aan elkaar. Vertrouwen in elkaar is de basis voor een goede samenwerking.
  • Lerend is. ROOBOL is een lerende organisatie. Dat betekent dat we voortdurend in ontwikkeling zijn. Noch de maatschappij, noch ons onderwijs is statisch. Daarom moeten we ons doorlopend ontwikkelen als organisatie maar ook als collega’s en ouders. Pas dan zijn we in staat om samen het beste uit onze kinderen te halen

Om onze missie en visie te leven, consolideren we de ingezette koers. De komende vier jaar gaan we de volgende vier strategische thema's verder uitdiepen:

  1. Iedere leerling een passend onderwijsaanbod
  2. School als speel-/leerplaats
  3. Inspirerend leren met oog voor talent
  4. Bevlogen en enthousiaste collega’s

De bovenstaande thema's hebben allemaal verbinding met elkaar. Willen we deze succesvol implementeren dan moeten ze op elkaar en op de missie en visie van ROOBOL worden afgestemd. Een gefragmenteerde aanpak zal ertoe leiden dat er geen sprake is van duurzame kwaliteitsontwikkeling. Daarnaast zullen met name leerkrachten bij een dergelijke aanpak een hoge werkdruk gaan ervaren. Pas wanneer iedereen de samenhang ziet, verandert de uitdaging in een wenkend perspectief en verandert moeten in willen. In de volgende paragrafen worden de thema's beschreven.

Stichting Roobol