Onze medezeggenschapsraad (MR)

De school heeft een actieve medezeggenschapsraad (MR). Deze bestaat uit drie ouders en drie personeelsleden. De MR biedt ouders en leerkrachten de mogelijkheid om mee te denken over bepaalde onderwerpen of mee te adviseren of mee te beslissen over schoolspecifiek beleid. Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR het recht om advies te geven aan de directie van de school of om in te stemmen met beslissingen van de directie. De leden van de MR worden gekozen. Voor schooloverstijgende activiteiten kent onze stichting een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR).

Vanuit personeelgeleding zijn Jelle Dijksma, Ilona Everts, Anne-Marie Puite en Hebelien Hiemstra in de MR vertegenwoordigd.

Bianca Jonkman, Hessel Wouda en Anneke Kuipers vertegenwoordigen de ouders.